pravidelně každý týden, obvykle v pondělí od 18.00

 

lezení na umělé stěně
 
 

Jednou týdně chodíme lézt na umělou stěnu, nejčastěji v pondělí od 18.00 na big wall ve Vysočanech. Schází se nás něco mezi dvěma až osmi a lezeme tak čtyřkové až sedmičkové cesty.

 

Pokud máte s lezením zkušenosti, znáte základy jištění nebo si ssebou přivedete parťáka, můžeme začít lézt společně. Dejte vědět Jirkovi ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO LEZENÍ NA UMĚLÝCH STĚNÁCH


- Lezení je rizikový sport. Při nedostatečném zvládnutí lezecké a jistící techniky nebo při použití nevhodného vybavení může nastat ohrožení života.
- Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z této aktivity. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění, a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.
- Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat na stěnu a provozovat lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
- Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením, je provozovatelem dovoleno použít pouze certifikované vybavení. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
- Návštěvník je povinen dodržovat zásady bezpečného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky.
- Návštěvník je povinen se při lezení bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení. Bouldering, tedy sólové lezení bez navázání na lano, je provozovatelem povolen výhradně na boulderingové stěně v prvním nadzemním podlaží, pod níž je instalováno dopadiště.
- Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.
- Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
- Je zakázáno používat lano kratší než předepisuje provozovatel lezecké stěny. Volný konec lana je nutné opatřit uzlem.
- Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoli došlo k omezení ostatních účastníků lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.
- Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění nebo přes dvě řádně zapnuté karabiny koncového jištění.
- Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.
- Při jištění je přísně zakázáno věnovat se jakýmkoliv jiným činnostem, zejména telefonování, konzumaci jídla a pití apod.
- Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.
- Nejsou povoleny neúměrně dlouhé pády na „efekt".
- Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.
- Je zakázáno upravovat stávající cesty – toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu služby.
- Každý návštěvník je povinen ohlásit službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.
- Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či službu, která jej přivolá.
- Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení na stěně, je povinen osobu, která se tohoto jednání dopustila, upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání službu.